Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Kuruluşu:
Personel Dairesi Başkanlığı Ek-1’deki teşkilat şemasında gösterildiği gibi aşağıdaki yönetim kademeleri ve birimlerden oluşur:
a) Daire Başkanı,
b) Daire Başkan Yardımcıları,
c) Atama Şube Müdürlüğü,
d) İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğü,
e) İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü,
f) İşlemler Şube Müdürlüğü,
g) Kadro Şube Müdürlüğü,
h) Kıdem-Sicil Şube Müdürlüğü,
i) Özel Kalem Büro Amirliği,
j) Soruşturma Şube Müdürlüğü,
k) İdari Büro Amirliği,
l) Tahakkuk ve Lojistik Büro Amirliği’nden oluşur.
Daire Başkanlığının Görevleri
a) Teşkilat personelinin atama, yer değiştirme ve branş işlemlerini yürütmek,
b) Teşkilat personelinin ücretsiz izin, sağlık, asalet tasdiki, memuriyetten ayrılma, emeklilik, vefat, nakdi tazminat, taltif, askerlik ve hizmet borçlandırma işlemlerini yürütmek,
c) Teşkilatın Norm Kadro sayılarını tespit işlemlerini; kadro iptal, ihdas, değişiklik ve vize işlemlerini yürütmek,
d) Teşkilat personelinin kimlik kartlarını tanzim etmek ve dağıtımını yapmak,
e) Teşkilat personelinin özlük dosyasını düzenlemek; terfi, derece-kademe ilerlemesi ve intibak işlemlerini yürütmek,
f) Teşkilat personeli ile ilgili; ihbar, şikayet ve benzeri konuları değerlendirmek; görevden uzaklaştırılan personelin durumlarını takip etmek,
g) Daire Başkanlığının görev alanına giren konularda yürütülen iş ve işlemleri bilişim teknolojisi ile desteklemek ve ihtiyaç duyulan konularda gerekli otomasyonu sağlamak,
h) Emniyet Teşkilatının personel rejimi ve insan gücü planlaması konularında orta ve uzun vadeli projeler üzerinde çalışmalar yapmak; bu kapsamda konferans, seminer, panel ve hizmetiçi eğitimler düzenlemek,
i) Teşkilattaki Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinden gönderilen raporların analizini yapmak,
j) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
Atama Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri
Atama Şube Müdürlüğünün Kuruluşu
a) Bürolar Amiri,
b) İdari Büro Amirliği,
c) Genel Nakil Büro Amirliği
d) İkinci Bölge Atama Büro Amirliği,
e) Sivil Personel Atama ve Memuriyete İade Büro Amirliği,
f) Kararname Büro Amirliği,
g) Branşlı Personel Büro Amirliği’nden oluşur.
Atama Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Genel atama ve yer değiştirme ile memuriyete iade işlemlerini yürütmek,
b) Teşkilatta ilk defa istihdam edileceklerin atama işlemlerini yapmak,
c) Atamalar ve branş oluşturulması konusunda gelen talep ve teklifleri değerlendirmek, ilgili Dairelerle gerekli koordinasyonu kurmak, nihai olarak karara bağlamak ve işlemleri neticelendirmek,
d) Rütbe terfisine karar verilenlerin, terfien atama işlemlerini yapmak,
e) Daire Başkanlığı personelinin yurtiçi geçici görev onaylarını hazırlayarak işlemlerini yapmak,
f) Personelin teknik onarım, operasyon ve eğitim onayları hariç yurtiçi geçici görev onaylarını almak ve süresi bitenlerin onaylarını kaldırmak,
g) Vekaleten atamalara ait onayları hazırlayarak işlemlerini yapmak,
h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
İşlemler Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri
İşlemler Şube Müdürlüğünün Kuruluşu
a) Bürolar Amiri,
b) İdari Büro Amirliği,
c) İzin ve Sağlık İşlemleri Büro Amirliği,
d) Asalet Tasdiki ve Memuriyetten Ayrılma Büro Amirliği,
e) Emeklilik İşlemleri Büro Amirliği,
f) Nakdi Tazminat ve Ödüllendirme Büro Amirliği,
g) Askerlik ve Hizmet Borçlandırma Büro Amirliği’nden oluşur.
İşlemler Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Aday memurların asli memur sınıfına geçişine kadar olan işlemlerini yerine getirmek,
b) Personelin emeklilik ve vefat işlemlerini yerine getirmek,
c) Personelin memurluktan çekilmesi ve çekilmiş sayılması ile ilgili işlemleri yerine getirmek,
d) İzin ve sağlık işlemlerini yerine getirmek,
e) Personelin ödüllendirme ve nakdi tazminat işlemlerini yerine getirmek,
f) Personelin askerlik hizmeti ile ilgili işlemleri yürütmek,
g) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
Kadro Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri
Kadro Şube Müdürlüğünün Kuruluşu
a) Bürolar Amiri,
b) İdari Büro Amirliği,
c) Kadro Değerlendirme Büro Amirliği,
d) Norm Kadro Büro Amirliği,
e) Yardımcı Hizmetler Büro Amirliği,
f) Sayıştay Vize-İlişik Kesme Büro Amirliği,
g) Kimlik Büro Amirliği
h) Sözleşmeli Personel Büro Amirliği,
i) Planlama ve İstatistik Büro Amirliği’nden oluşur.
Kadro Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Kadro iptali, ihdası, değişikliği ve açıktan atama ile kadro tahsis işlemlerini yapmak, kadro derece terfilerini sağlamak,
b) Tüm Emniyet Teşkilatı personelinin, kimlik kartlarını tanzim ederek dağıtımını yapmak,
c) Merkez Teşkilatında görevli Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinin, Polis Kimlik Kokartlarının sadece dağıtımını yapmak,
d) Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin kadro tahsisi ve tenkis işlemleri ile derece terfilerini yaptırmak,
e) Teşkilatın Norm Kadro sayılarını tespit etmek,
f) Ataması yapılan personelin ilişik kesme-göreve başlama ve Sayıştay Vize İşlemlerini yapmak,
g) Daire Başkanlığının yıllık çalışma takvimini hazırlamak,
h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
Kıdem Sicil Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri
Kıdem Sicil Şube Müdürlüğünün Kuruluşu
a) Bürolar Amiri,
b) İdari Büro Amirliği,
c) Özlük Büro Amirliği,
d) İntibak Büro Amirliği,
e) Kıdem Büro Amirliği,
f) Merkez ve Yüksek Değerlendirme Kurulu Büro Amirliği,
g) Sicil Raporları ve Mal Bildirimi Büro Amirliği,
h) Dosya Büro Amirliği’nden oluşur.
Kıdem Sicil Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Personel için özlük ve sicil raporları dosyası düzenlemek, personelin mal beyannamelerini muhafaza etmek,
b) Personelin kazanılmış hak aylığına ve emekli müktesebine ilişkin intibak işlemleri ile hizmet değerlendirmelerini yapmak,
c) Personelin derece-kademe ilerlemesi, rütbe terfi işlemlerine esas olma üzere Yüksek ve Merkez Değerlendirme kurulu ile ilgili işlemlerini yürütmek,
d) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
Soruşturma Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri
Soruşturma Şube Müdürlüğünün Kuruluşu
a) Bürolar Amiri,
b) İdari ve İlişik Kesme Büro Amirliği,
c) Müfettiş Soruşturma ve Muhakkik Büro Amirliği,
d) Adli ve İdari İşlemler Büro Amirliği,
e) İhbar ve Şikâyet Büro Amirliği’nden oluşur.
Soruşturma Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Mülkiye ve Polis Müfettişi görevlendirilmesi onayı almak ve sonuçlarını takip etmek,
b) Muhakkik görevlendirme onayı almak ve sonuçlarını takip etmek,
c) İhbar ve şikâyet mektuplarını değerlendirmek, ilgili yerlere intikalini sağlayarak sonuçlarını takip etmek,
d) İllerde görevden uzaklaştırılan personelin durumlarını takip etmek,
e) Merkezde görev yapan personelin görevden uzaklaştırma onaylarını almak ve takip etmek,
f) Daire Başkanlığına intikal eden adli ve idari işlem bilgilerinin sonuçlarını takip etmek,
g) Tüm emniyet mensuplarına verilen disiplin ve hapis cezalarını PBS’ne kaydetmek,
h) Çeşitli birimlerden gelen soruşturma bilgisi istekli yazılara cevap vermek,
i) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri
İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Kuruluşu
a) Bürolar Amiri,
b) İdari Büro Amirliği,
c) Analiz, Tasarım ve Veri Tabanı Büro Amirliği,
d) Yazılım Geliştirme Büro Amirliği,
e) Sistem, İletişim ve Elektronik Güvenlik Büro Amirliği,
f) Teknik Destek ve Bakım Onarım Büro Amirliği,
g) Proje Geliştirme Büro Amirliği,
h) Veri Hazırlama ve Kontrol Büro Amirliği’nden oluşur.
İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen iş ve işlemlere ilişkin ihtiyaç duyulan yazılım uygulamalarını geliştirmek,
b) Daire Başkanlığı bünyesinde geliştirilen veya kullanılan sistemleri, ihtiyaç duyan birimlerin hizmetine sunmak, korumak ve yedekleme işlemlerini yürütmek,
c) Daire Başkanlığı bünyesinde Sistem ve İletişim, yapısal kablolama ve gerekli elektronik altyapı ile ilgili görevleri yürütmek,
d) Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılmakta olan bilgisayar ve çevre birimlerinin teknik destek ve bakım onarım hizmetlerini yürütmek,
e) Şube Müdürlüğü bünyesindeki yürütülen/yürütülecek olan projelerin araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapmak,
f) Şube Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen yazılımlar ve bilgi teknolojileri ile ilgili konularda eğitim ihtiyacını tespit etmek,
g) Daire Başkanlığı bünyesinde ihtiyaç duyulan bilgilerin hazırlanması, güncellenmesi ve kontrolü ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğünün Kuruluşu ve Görevleri
İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğünün Kuruluşu
a) Bürolar Amiri,
b) İdari Büro Amirliği,
c) Araştırma-Geliştirme Büro Amirliği,
d) Rehberlik ve Danışma Büro Amirliği,
e) Eğitim Büro Amirliği,
f) Mevzuat Büro Amirliği’nden oluşur.
İnsan Kaynakları Geliştirme Şube Müdürlüğünün Görevleri
a) Emniyet Teşkilatı’nın personel politikalarını geleceğe yönelik ihtiyaçlar doğrultusunda inceleyerek orta ve uzun vadeli projeler üzerinde çalışmalar yapmak; bu konularla ilgili seminer, sempozyum ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini planlamak,
b) Teşkilattaki Rehberlik ve Danışma Büro Amirliklerinden gönderilen raporların analizini yapmak,
c) Emniyet Teşkilatındaki Personel Şube Müdürlükleri ve Personel Büro Amirliklerinin eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, eğitim programlarını planlamak, uygulamak, geliştirmek ve buna ilişkin değerlendirme raporları hazırlamak,
d) Daire Başkanlığının yapmış olduğu işlemler aleyhine açılan idari davaların savunmasına yarar her türlü bilgi ve belgeyi Hukuk Müşavirliğine göndermek,
e) Daire Başkanlığının görev alanına giren mevzuatı iyileştirmeye yönelik hukuki çalışmalar yapmak,
f) Mevzuata uygun olarak verilen diğer görevleri yerine getirmek ile görevlidir.
İRTİBAT BİLGİLERİ
Adres : Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı
Bakanlıklar/ANKARA
Faks : 0312 419 11 23
0312 418 82 95
Personel Dairesi Başkanlığı Tarihçesi için...
Kuruluş Şeması için...