Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Koruma Dairesi Başkanlığı; Hava Meydanları , Deniz Limanları ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa göre Başbakanlık tarafından çıkarılan Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde Korunacak Şahıslarla ilgili olarak dünyada gelişen olayları izlemek ,uygulamada yeknesaklığı sağlamak, yeni stratejiler belirlemek, bu birimlerde çalışan personeli eğitmek ve birimler arası koordineyi sağlamaktır. Ayrıca Merkez Koruma Şube Müdürlüğü tarafından Koruyucu Güvenlik Özel Yönergesi ile kendisine verilen Koruma hizmetlerini yürütmek amacıyla 15.03.1990 tarih ve 90/334 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla “Koruma Dairesi Başkanlığı” kurulmuş, 22.04.1992 tarihinde faaliyete başlamıştır.

Sivil havacılık güvenliği alanındaki görevlerini Başkanlığımız bünyesinde, büro amirliği düzeyinde yürütmekte iken, 1998 yılında “Hava Meydanları Şube Müdürlüğü” ismini almıştır.

Kurulduğu günden beri, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı başkanlığında toplanan Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu’nun sekretarya görevini yürütmekle birlikte, sivil hava trafiğine açık hava meydanlarımızın tamamında, üyesi olduğumuz uluslararası kurumların (ICAO,ECAC) belirlediği güvenlik standartlarını sağlamak amacıyla; eğitim, inceleme, denetleme ve koordinasyon faaliyetlerini de sürdürmektedir.

Ülkemiz, 1945 yılında Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO), 1955 yılında da Avrupa Sivil Havacılık Konferansı’na (ECAC) üye olmuştur. Bu uluslararası kurumlar sivil havacılık güvenliği alanındaki standartları belirlemektedirler. Hava Meydanları ve sivil havacılık ile ilgili güvenlik hizmetleri, dairemizde büro düzeyinde yürütülürken, ICAO ve ECAC standartlarında güvenlik hizmeti sağlanması, eğitim ve denetim faaliyetlerinin ICAO ve ECAC normlarında yapılması amacıyla 31.10.1998 tarihinde "Hava Meydanları Şube Müdürlüğü" ihdas edilmiştir. Başkanlığının, İçişleri Bakanlığı Müsteşarınca yapıldığı Milli Sivil Havacılık Güvenlik Kurulu’nun sekretarya görevi, halen Hava Meydanları Şube Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Sivil Havacılık Güvenliği Alanında dünya genelinde yapılan uygulamalar, mevzuat çalışmaları ve gelişen teknolojiler Hava Meydanları Şube Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir. Hava meydanlarımızda görev yapmakta olan teşkilat personelimizin sivil havacılık güvenliği alanındaki meslek içi eğitimleri de Hava Meydanları Şube Müdürlüğümüz görev alanındadır.

Deniz Limanları Şube Müdürlüğümüz kayıp, çalıntı deniz araçları ile denizlerde kaybolan kişilerin akıbetinin araştırılması ve bulunması maksadıyla, taşra ve ilgili birimleri bilgilendirmek, koordine etmek, ortak çalışmalar yapmak, Merkeze intikal eden görev alanı sualtı grup amirliğini ilgilendiren olaylarda sualtı grup amirliklerini yönlendirmek, gerektiğinde ilgili diğer birimlerden personel görevlendirmek, Yerli-yabancı deniz araçları ve şahıslar ile ilgili mevzuat hükümlerince ülkemize giriş ve çıkışları sağlamak, Deniz Polisinin sorumluluk sahası içerisinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında iş ve işlemleri yürütmek, Deniz limanlarında güvenliğin sağlanması ile ilgili İşlemleri koordine etmek, Ülkemize gelecek olan yabancı askeri nükleer gemiler hakkında Genelkurmay Başkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’na görüş bildirmek, korunmaları ve nükleer gemiler için tehlike önlem planları ile ilgili tedbirlerin alınmasında koordineyi sağlamak, Dalış Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre, kurbağa adam branşlı personelle ilgili işlemleri yürütmekle görevlidirler.

Özel Koruma Şube Müdürlüğümüz Devlet Büyüklerimizi, Ülkemizi ziyaret eden devlet büyükleri ile heyetleri, hassas bölge ve tesislerin istenen seviyede korunmasının sağlanması için, dairemiz hizmet alanı genişletilmiş ve yeniden yapılanmaya gidilerek 10.01.1996 tarihli Bakan Olur’u ile fiilen çalışmaya başlamıştır.

Koruma Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, Merkez Koruma Komisyonunun sekretarya hizmetlerinin, korunması gereken ve korunmaya alınması talep edilen kişilerle ilgili iş ve işlemlerin gizlilik esaslarına göre yürütülmesi, Yabancı devlet büyükleri ve heyetlerin korunmaları hakkında gerekli koordineyi sağlamak, ilgili yerlerle gerekli yazışmaları yapmak, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu gereğince özel güvenlik bölgeleri kurma çalışmalarını ilgili birimler ile koordine etmek, gerekli yazışmaları yapmak, Ülkemizde bulunan yabancı temsilcilikler ve misyonlara ait binalar ile önemli tesislerin, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislerin güvenliklerinin sağlanmasıyla ilgili görevleri koordine etmek, her türlü tehdit ve ihbarları ilgili birimlere bildirmektir.
Bakanlık Makamının 13.08.2010 tarihli onayı çerçevesinde Daire Başkanlığımız uhdesinde Eğitim Şube Müdürlüğü kurulmuştur. Eğitim Şube Müdürlüğünce gelişen ve değişen yenilikleri takip ederek günümüz koşullarına göre uzman personel yetiştirmek amacıyla “Araçtan Silah Kullanma Eğitimi”, “(VIP) Önemli Kişileri Koruma ile Önemli Tesisleri Koruma” Kursları “Deniz Limanları Güvenliği Temel Eğitimi” Kursu İle “Polis Balıkadam Eğitimleri”, “SHG Güvenlik Yönetimi Kursu”, “SHG Güvenlik Uygulamaları Kursu”, “SHG Temel Güvenlik Kursu”, “SHG Güvenlik Bilinci” Kursları ulusal ve uluslar arası alanda düzenlenmektedir.

Strateji Geliştirme ve Destek Şube Müdürlüğümüz Bakanlık Makamının 13.08.2010 tarihli onayı çerçevesinde Daire Başkanlığımız uhdesinde kurulmuş olup teşkilatlanmamız bu doğrultuda son halini almıştır. Şube Müdürlüğümüz görevlerini şöyle sıralayabiliriz; Başkanlık personelinin maaş ve özlük durumları ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak, Taltif ve sosyal yardım ile ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak, Gerekli durumlarda maaş kesinti ve iade bordrolarını düzenlemek, askerden, ücretsiz izinden ve yurtdışı sürekli görevden dönen personelin maaş ve diğer işlemleri ile şahıs emekli kesenekleri ve fiili hizmet zammı ile ilgili işlemleri yapmak, Yurtiçi ve yurtdışı geçici ve sürekli görev yollukları ile tedavi giderleri hakkındaki işlemleri yapmak, Giyecek yardımı, demirbaş ve tüketim malzemeler ile ilgili işlemleri yapmak, Görev alanına giren konularda uygulamada yeknesaklığı sağlamak amacıyla genelge ve talimat hazırlamak, gerekmesi halinde mevzuat değişikliği teklifleri hazırlamak, Daire Başkanlıkları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından gelen mevzuat ile ilgili görüş ve önerileri değerlendirmek ve ilgili birimlerle koordine kurarak Başkanlık görüşünü hazırlamak, Şube Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde Başkanlığın bütçe teklifini hazırlamak ve bütçe ile ilgili iş ve işlemleri takip etmek, Görev alanına giren konularda uygulamada birliğin sağlanması amacıyla diğer kurum ve kuruluşlar ile koordinasyon sağlamak, Görev alanı ile ilgili teftiş ve denetleme raporlarında tespit edilen aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi çalışmalarını yürütmek, Şube Müdürlüğünün bütçe teklifini hazırlamak, İlgili kuruluşlarla işbirliği ve araştırmalar yaparak hizmetin yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak, Başkanlık hizmetlerini etkileyen analizler yapmak, Başkanlığın stratejik hedef ve faaliyetlerinin belirlenmesini koordine etmek, bu doğrultuda Başkanlığın stratejik planını hazırlamak ve gerektiği durumlarda planda değişiklikler önermek, Ödenek ve satın alma ile ilgili işlemleri takip etmek, Başkanlığın ihtiyaç duyduğu alımlarla ilgili işlemleri yürütmek, Mevzuata uygun olarak verilen diğer emir ve görevleri yerine getirmek, ile görevlidir.

Merkez Koruma Şube Müdürlüğümüz Genel Müdürlük merkez ve tali binaları, Bakanlık binası ve Kamu Güvenliği ve Düzeni Müsteşarlığının iç ve dış güvenliğinin tüm birim amirlerinin kendi bünyelerinde alacakları önlemleri koordineli olarak sağlamak, Koruma hizmetlerini sabit noktalar, devriyeler ve karakol nöbetçileriyle devamlı olarak sağlamak, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruyucu Güvenlik Özel Yönergesine göre giriş kartlarını bastırmak, düzenlemek ve kayıtlarını tutmak, ihtiyaç duyulduğunda değiştirilmesini sağlamak,Personel otolarına “Araç Park Kartı“ düzenlemek, Personelin ve ziyaretçilerin bina dahilinde ve giriş-çıkışlarda giriş kartlarını düzenli ve usulüne uygun olarak takıp takmadıklarını kontrol etmek, Ziyaretçilerin ve iş takipçilerinin çanta, paket ve vasıtalarını kontrol etmek, Emniyet Hizmetleri Sınıfı hariç silahlı ziyaretçi almamak, Genel Müdür’e yapılacak ziyaretleri Özel Kalem Müdür’ü ile koordine ederek düzenlemek, Genel Müdürlüğün güvenliğinin sağlanmasına ilişkin koruyucu Güvenlik Özel Yönergesi, Yangın Yönergesi, ve diğer talimat esaslarına göre gerekli önlemleri almak, Koruma personelini, nokta, devriye ve karakolları denetlemek, denetlettirmek, Personelin görevleri ile ilgili eğitimlerini yaptırmak, disiplinli çalışmalarını sağlamak, Şube personelinin sicil, izin, hastalık gibi özlük işlerine ilişkin hizmetleri yürütmek, Gerektiğinde merasim mangası hazırlamak, Bakanlık Koruma Şube Müdürlüğü ile müşterek görev konularında koordinasyonu sağlamak, Kayıt ve dosyaları muntazam tutulması, istatistik cetvellerinin tanzim ve muhafazası ile görevlidir.