Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ANASAYFA

:

Yabancıların İkamet İşlemleri

Emniyet Genel Müdürlüğü
 
A-İKAMET İZİNLERİ İLE İLGİLİ GENEL HUSUSLAR
1.      Yabancıların Türkiye’de ikamet ve seyahatleriyle ilgili işlemler, 5683 sayılı “Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun” ve 5682 Sayılı “Pasaport Kanunu”ndaki hükümler çerçevesinde yürütülmektedir.
2.      Vize veya vize muafiyeti süresinden daha fazla kalacak yabancılar bu müddet bitmeden ikamet tezkeresi almak için gerekli beyannameyi doldurmak üzere Emniyet Makamlarına bizzat müracaat ederek ikamet tezkeresi almak zorundadırlar.
3.      Ülkemizde vize süresi bitmeden oturma izni talebinde bulunan yabancılara “Yabancılara Mahsus İkamet Tezkeresi” düzenlenmek suretiyle Türkiye'de yasal kalışı sağlanmaktadır.
4.      5683 Sayılı Kanunun 28. Maddesine göre; Diplomatik, konsüler misyonlar ile uluslararası kuruluşların Türkiye’deki temsilciliklerinde görev yapanlar ve aile üyeleri ile NATO’da görevli askeri şahıslara verilen kimlik kartları ile ülkemizde kalabileceklerinden bu yabancılara ikamet tezkeresi düzenlenmemektedir.
5.      Çalışma, öğrenim, araştırma gibi özel meşruhatlı vizelerle gelen yabancıların bir ay içinde ikamet izni başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.
6.      Yabancıların Türkiye’de kaldıkları süre içerisinde geçimlerini sağlayacak kadar yeterli maddi imkanlara sahip olduklarını belgelenmeleri gerekmektedir.
7.      Geçerli ikamet tezkeresi olan yabancılar tezkerenin geçerlilik süresi içerisinde Türkiye’ye giriş-çıkış işlemlerini ikamet tezkeresi ile yapabilirler.
 
1)      İkamet tezkeresinin süresi;
a.         Yabancılara verilecek ikamet tezkereleri süresi mevzuatın ve ikili anlaşma hükümlerine ve müracaat sahibinin talebi dikkate alınarak tespit edilir.
b.        İkamet Tezkerelerinin üresi en fazla  (5) beş yıllıktır.
c.         Süresi biten ikamet tezkeresi üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
d.        Karşılıklılık İlkesi uyarınca bu süre; Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı tarafından, daha uzun veya daha kısa olarak tespit edilebilir.
e.         İkamet tezkereleri şahsi olmakla beraber karı, koca ve bunların 18 yaşını doldurmamış çocuklarına ya hepsi için ayrı ayrı ya da baba ve annelerinin refakat hanesine kayıt suretiyle müşterek ikamet tezkeresi verilebilir.
f.         Çalışanların şahsi ikamet tezkeresi almaları zorunludur.
2)   Başvuru Süresi;
a.       Türkiye’de ikamet tezkerelerini yenilemek veya süresini uzatmak isteyen yabancılar, tezkerede yazılı sürenin sonra ermesinden itibaren on beş gün içerisinde Emniyet makamlarına müracaat ederek yenisini almaya veya süresini uzattırmaya yükümlüdürler.
b.      İlk defa ikamet izni alacaklar: vize veya vize muafiyet süresi içerisinde başvuru yapmak zorundadırlar. Yasal süre içerisinde başvuru yapmayanlara süre sonundan itibaren ceza uygulanır.
c.       İkamet tezkeresi almış olup da süresini uzatacak yabancılar:
* Yabancıların tezkere sürelerinin bitiminden itibaren onbeş (15) gün olarak belirlenen yasal süre içerisinde ikamet izinlerini uzatmaları gerekmektedir. Bu süre içerisinde başvuruda bulunmayanlara süre sonundan onaltıncı günden itibaren ceza uygulanır.
 
3)  İkamet Tezkeresinin Yenilenmesi veya Süresinin Uzatılması;
a.       Süresi biten ikamet tezkereleri üzerinde en fazla dört defa uzatma işlemi yapılabilir.
b.      Daha önce ikamet tezkeresi alan ancak ikamet iznine ara veren yabancıların önceden almış oldukları ikamet tezkereleri üzerinde uzatma işlemi yapılmaz, ikamet tezkereleri yenisi ile değiştirilir.
 
4)   İkamet Tezkerelerini Kaybedenler:
a.       İkamet tezkerelerini kaybedenler derhal ilgili makama müracaatla yenisini almaya mecburdurlar.
b.      Bu durumda yabancılara kaybettikleri ikamet tezkerelerinin süresince muteber olmak üzere yeniden ikamet tezkeresi verilir.
c.       Kaybedilen ikamet tezkeresinin yerine verilecek yeni ikamet tezkerelerinden harca tabi olanlar için 492 Sayılı Harçlar Kanununda yazılı harçların yarısı alınır.
5)   İkamet izni almamanın sonuçları:
a.       5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanununa göre izinsiz kalmaması için çıkış işlemleri 492 Harçlar Kanunu göre cezalı ikamet harcı tahsil işlemi uygulanır,
b.      Türkiye’den i çıkmaması halinde ihlal edilen süre kadar süreli giriş yasağı konulur,
 
B- İKAMET TEZKERESİNİN RET OLUNABİLECEĞİ HALLER
a.       5682 Sayılı Kanunun 8 maddesinde sayılan yabancılara,
b.      5683 Sayılı Yabancıların Türkiye’de İkamet ve Seyahatleri Hakkındaki Kanunun 7.Maddesinde yabancıların ikamet taleplerinin reddolunabileceği haller şu şekildedir;
c.       Sırf iş tutmak için gelecek sanat ve meslek erbabı olup da tutacağı iş, kanunlar gereğince Türk vatandaşlarına hasredilmiş bulunan,
d.      Türk kanun veya örf ve adetleriyle yahut siyasi icabetle telif edilemeyecek durumda olan veya faaliyette bulunan,
e.       Türkiye’de kalmak istediği müddet zarfında yaşamak için maddi imkânları meşru bir şekilde temin edemeyeceği sabit olan,
f.       Türkiye’ye girmesi memnu olup da her nasılsa girmiş bulunan,
g.      Türkiye’de oturduğu müddetçe huzur ve asayişi ihlal eden,
h.      Yabancılara ikamet tezkeresi verilmez
 
 
 
C-  TÜRKİYE’DE KALIŞ AMAÇLARINA GÖRE İKAMET İZİNİ SÜRELERİ
 
1)  Kısa Süreli İkametler; (6 aya kadar)
q  Amaçlarına Göre Kısa Süreli İkamet İzinleri;
q  Turizm
q  İş görüşmesi ve ticari bağlantılar,
q  Ziyaret
q  Tedavi
2)        Uzun Süreli İkametler; (6 aydan fazla süreli)
q  Aile Birleşimi        
ü  Türk vatandaşı ile evlilik
ü   İkametli eş yanında
ü   18 yaşından küçük çocuklar
ü   Türk vatandaşı oğlu veya kızı yanında
q  Öğrenim
q  Çalışma
q  Yat Turizmi
q  Uzun süreli ikamet (yerleşmek)
ü  Vatansızlar ve Tabiiyet Durumu Gayrı Muntazam yabancılara verilen ikamet izinleri
ü  Türk ve Akraba Topluluklarından gelen yabancılara verilen ikamet izinleri
    
D- HARÇ UYGULAMALARI
 
a)  492 Sayılı Harçlar Kanununun 89 ncu maddesine istinaden çıkarılan (6) Sayılı Tarife uyarınca Türkiye’ye vize veya vize muafiyetinden istifadeyle gelip de öngörülen süreler içerisinde ikamet tezkeresi almayan veya ikamet tezkeresinin süresini 15 gün içerisinde uzattırmamış olan yabancılardan alınacak harç,  ceza ve gecikme faizi uygulanmaksızın bir kat fazlası ile tahsil edilir.
b)  Ceza tahsili sırasında Yabancının Türkiye’ye girdiği yılın harç miktarı üzerinden hesaplama yapılır.
c)  Tek giriş Vize harcı tahsil edilmesi gerekiyorsa bu bedel ülkemize giriş yaptığı yıldaki vize harç miktarı göz önünde bulundurularak hesaplanır.
d) Vize veya muafiyeti süresi sonunda öngörülen süreden daha fazla kalan yabancının Çıkışına Teminen ikamet tezkeresi alması halinde Türkiye’de izinsiz kaldığı sürelerin yarısı oranında yurda giriş yasağı uygulanır.
 
 
NOT: 11.04.2013 tarihinde yasallaşan 6458 Sayılı Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu, 11.04.2014 tarihinde itibaren yürürlüğe gireceğinden bu tarihten sonra yabancıların iş ve işlemleri Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kanalıyla yapılacaktır.
 
2014 YILI HARÇ TABLOSU
 
A LİSTESİ ÜLKELER
S.NO ÜLKE İSMİ S.NO ÜLKE İSMİ S.NO ÜLKE İSMİ
1 ABD 57 HAİTİ 113 PAKİSTAN
2 AFGANİSTAN 58 HIRVATİSTAN 114 PALAU
3 ALMANYA 59 HİNDİSTAN 115 PANAMA
4 ANDORA 60 HOLLANDA 116 PAPUA YENİ GİNE
5 ANGOLA 61 HONDURAS 117 PARAGUAY
6 ANTİGUA 62 İNGİLTERE 118 PERU
7 ARJANTİN 63 İRAN 119 POLONYA
8 AVUSTRALYA 64 İSVEÇ 120 PORTEKİZ
9 AVUSTURYA 65 İSVİÇRE 121 ROMANYA
10 AZERBAYCAN 66 İTALYA 122 RUANDA
11 BAE 67 İZLANDA 123 SAMOA
12 BAHAMALAR 68 JAMAİKA 124 SAN MARİNO
13 BAHREYN 69 KAMERUN 125 SAO TOME VE PRİNCİPE
14 BANGLADEŞ 70 KANADA 126 SENEGAL
15 BARBADOS 71 KATAR 127 SEYSELLER
16 BARBUDA 72 KAZAKİSTAN 128 SİERA LENE
17 BELİZE 73 KENYA 129 SLOVAKYA
18 BENİN 74 KIRGIZİSTAN 130 SLOVENYA
19 BHUTAN 75 KİRİBATİ 131 SOLOMON ADALARI
20 BOLİVYA 76 KKTC 132 SOMALİ
21 BOSNA HERSEK 77 KOLAMBİYA 133 ST.KİTT VE NEVİS
22 BOTSVANA 78 KOMOR ADALARI 134 ST.LUCİA
23 BREZİLYA 79 KONGO 135 ST.VİNCENT VE GRENADİNES
24 BRUNEİ 80 KONGO DEMOKRATİK CUM 136 SUDAN
25 BULGARİSTAN 81 KOSTA RİKA 137 SURİNAM
26 BURKİNA FASO 82 KUZEY KORE 138 SUUDİ ARABİSTAN
27 BURUNDİ 83 KÜBA 139 SVAZİLAND
28 CAPE VERDE (Yeşil Burun) 84 LAOS 140 ŞİLİ
29 CİBUTU 85 LESOTHO 141 TANZANYA
30 COOK ADALARI 86 LETONYA 142 TAYLAND
31 ÇAD 87 LİBERYA 143 TOGO
32 ÇİN HALK CUMHURİYETİ 88 LİBYA 144 TONGA
33 DOĞU TİMOR 89 LİECHENSTEİN 145 TRİNİDAD VE TOBAGO
34 DOMİNİK CUMHURİYETİ 90 LİTVANYA 146 TUVALI
35 DOMİNİKA 91 LÜBNAN 147 UGANDA
36 EKVATOR 92 MACARİSTAN 148 UKRAYNA
37 EKVATOR GİNESİ 93 MADAGASKAR 149 URUGUAY
38 EL SALVADOR 94 MALAVİ 150 VANUATU
39 ENDONEZYA 95 MALDİVLER 151 VATİKAN
40 ERİTRE 96 MALEZYA 152 VENEZUELLA
41 ERMENİSTAN 97 MARŞAL ADALARI 153 VİETNAM
42 ESTONYA 98 MAURİTİUS 154 YEMEN
43 FİLİSTİN 99 MEKSİKA 155 YENİ ZELANDA
44 FİNLANDİYA 100 MOĞOLİSTAN 156 YUNANİSTAN
45 FRANSA 101 MOLDOVA 157 ZAMBİYA
46 GABON 102 MONAKO 158 ZİMBABVE
47 GAMBİYA 103 MORİTANYA    
48 GANA 104 MOZAMBİK    
49 GİNE 105 MYANMAR    
50 GİNE BİSSAU 106 NAMİBİYA    
51 GRENADA 107 NAURU    
52 GUATEMALA 108 NİJER    
53 GUYANA 109 NİJERYA    
54 GÜNEY AFRİKA 110 NİKARAGUA    
55 G. KIBRIS RUM KESİMİ 111 ORTA AFRİKA CUM.Tİ    
56 GÜRCİSTAN 112 ÖZBEKİSTAN    
           

"1 AYA KADAR HER GÜN İÇİN 1 ABD DOLARI (BU TUTAR 10 ABD DOLARINDAN AZ, 25 ABD DOLARINDAN ÇOK OLAMAZ) 1 AYDAN SONRAKİ HER AY İÇİN 5 ABD DOLARI KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TAHSİL EDİLİR

 

B LİSTESİ ÜLKELER

S.NO

ÜLKE İSMİ

S.NO

ÜLKE İSMİ

 

 

1

FİLİPİNLER

6

MALİ

 

 

2

İSRAİL

7

UMMAN

 

 

3

JAPONYA

8

ARNAVUTLUK

 

 

4

KAMBOÇYA

9

TACİKİSTAN

 

 

5

MAKEDONYA

 

 

 

 

 

 

"1 AYA KADAR HER GÜN İÇİN 0,5 ABD DOLARI (BU TUTAR 5 ABD DOLARINDAN AZ, 14 ABD DOLARINDAN ÇOK OLAMAZ) 1 AYDAN SONRAKİ HER AY İÇİN 3,5 ABD DOLARI KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TAHSİL EDİLİR

C LİSTESİ ÜLKELER

S.NO

ÜLKE İSMİ

S.NO

ÜLKE İSMİ

 

 

1

İSPANYA

6

SİNGAPUR

 

 

2

MALTA

7

TAYVAN

 

 

3

BELARUS

8

CEZAYİR

 

 

4

KUVEYT

9

LÜKSEMBURG

 

 

5

BELÇİKA

10

ÜRDÜN

 

 

 

 

"1 AYA KADAR HER GÜN İÇİN 0,4 ABD DOLARI (BU TUTAR 4 ABD DOLARINDAN AZ, 9  ABD DOLARINDAN ÇOK OLAMAZ) 1 AYDAN SONRAKİ HER AY İÇİN 2,5 ABD DOLARI KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TAHSİL EDİLİR

D LİSTESİ ÜLKELER

S.NO

ÜLKE İSMİ

S.NO

ÜLKE İSMİ

 

 

1

HONG KONG

4

ETİYOPYA

 

 

2

MİKRONEZYA

5

GÜNEY KORE

 

 

3

RUSYA

 

 

 

 

 

 

"1 AYA KADAR HER GÜN İÇİN 0,3 ABD DOLARI(BU TUTAR 3 ABD DOLARINDAN AZ, 7 ABD DOLARINDAN ÇOK OLAMAZ)  1 AYDAN SONRAKİ HER AY İÇİN 1,5 ABD DOLARI KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TAHSİL EDİLİR

E LİSTESİ ÜLKELER

S.NO

ÜLKE İSMİ

S.NO

ÜLKE İSMİ

 

 

1

FAS

4

KARADAĞ

 

 

2

FİLDİŞİ SAHİLİ

5

MISIR

 

 

3

IRAK

6

TUNUS

 

 

 

 

"1 AYA KADAR HER GÜN İÇİN 0,2 ABD DOLARI (BU TUTAR 2 ABD DOLARINDAN AZ, 5  ABD DOLARINDAN ÇOK OLAMAZ) 1 AYDAN SONRAKİ HER AY İÇİN 0,5 ABD DOLARI KARŞILIĞI TÜRK LİRASI TAHSİL EDİLİR

İKAMET TEZKERESİ HARCINDAN MUAF ÜLKELER

ÜLKE İSMİ

S.NO

ÜLKE İSMİ

S.NO

ÜLKE İSMİ

 

ÇEK CUMHURİYETİ

4

KOSOVA

7

SURİYE

 

DANİMARKA

5

NEPAL

8

TÜRKMENİSTAN

 

İRLANDA

6

SRİ LANKA

 

 

 

 

NOT: BU LİSTELERDE YER ALMAYAN ÜLKELERDEN İSE (NORVEÇ, FİJİ, SIRBİSTAN,KUZEY MARİNA VE OMAN ) MALİYE BAKANLIĞINCA 2014 YILI İÇİN BELİRLENEN İLK AY 110,80 TL,

 

SONRAKİ HER AY 73,65 TL ÜZERİNDEN HARÇ TAHSİL EDİLMEKTEDİR.